Starkt kvartal av Svenska Spel

Svenska SpelSvenska Spel gör ett starkt resultat under årets tredje kvartal och bryter den nedåtgående trenden från första halvåret. Rörelseresultatet ökar med 21 Mkr jämfört med kvartal 3 2008. Resultatet efter finansiella poster och skatt för perioden januari till och med september blev 3 617 miljoner kronor, en minskning med 194 miljoner kronor jämfört med samma period 2008.

? Det är glädjande att försäljningen hos våra butiksombud ökar, främst på produkter som Lotto och Joker. I butik är tredje kvartalet i år 60 miljoner kronor bättre än kvartal 3 2008. En stark och bred distribution via ombud får stark påverkan på försäljningen när exempelvis Drömvinsten växer till de höga nivåer vi haft nu under hösten. Dessutom fortsätter arbetet med att minska våra kostnader, säger Meta Persdotter, vd på :svenskaspel:.

? Vi har fortfarande ett försämrat resultat jämfört med januari till september 2008 – det är dock ett relativt gott utfall med tanke på det rådande läget i ekonomin. Detta beror på lägre spelintäkter första halvåret bland annat som en effekt av införda spelansvarsåtgärder på Internet, ökade kostnader föranlett av tidigare års satsningar samt ett försämrat finansnetto kopplat till ränteutvecklingen.

? Det är glädjande att konstatera att de minskade intäkterna på Internet och för Casino Cosmopol inte beror på att vi förlorat kunder, utan på att man lägger mindre pengar på sitt spelande.

? Vår andel av den totala marknadsföringen av spel är nu nere på 20 procent. Det är den lägsta andel vi har haft sedan Svenska Spel bildades 1997. I den fullständiga explosion av spelreklam som vi har sett under det senaste året är naturligtvis styrkan i Svenska Spels varumärke ovärderlig.

Under perioden har Svenska Spel inlett en organisationsförändring som ska säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och en fortsatt god lönsamhet i kombination med en genuin omtanke om kunderna.

? Vi vill stå på en stark grund och ge oss själva bästa möjliga förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag: att kombinera attraktiva spelupplevelser med ett starkt spelansvar. I dagens till stora delar oreglerade konkurrenssituation är det viktigare än någonsin med ett ansvarsfullt alternativ som kan hantera de många människornas efterfrågan på spel, säger Meta Persdotter.

:svenskaspel:: Delårsrapport januari till september 2009 i korthet

Affärsområde Internets nettospelintäkter uppgick till 879 miljoner kronor, en minskning med 60 miljoner kronor jämfört med samma period 2008.

Affärsområde Kasino minskade sina nettospelintäkter med 9 miljoner kronor till 898 miljoner jämfört med samma period ifjol.

Affärsområde Restaurangspel och Bingohallar ökade sina nettospelintäkter med 61 miljoner till 1 557 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2008.

Affärsområde Ombud ökade sina nettospelintäkter med 16 miljoner kronor till 3 838 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2008.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 5 859 miljoner kronor
(5 921), en minskning med 62 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 3 583 miljoner kronor (3 726), en minskning med
143 miljoner kronor.

Finansnettot uppgick till 34 miljoner kronor, en minskning med 51 miljoner kronor jämfört med samma period 2008.

Periodens resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till 3 617 miljoner kronor (3 811), en minskning med 194 miljoner kronor.

Viktiga händelser under perioden

– Thomas Agrell har anställts som marknadsdirektör för Svenska Spel. Thomas tillträdde sin tjänst den 1 september 2009 och ingår sedan dess i företagsledningen.

– Efter styrelsens beslut i december 2008 att avveckla verksamheten i BingoLive-hallarna har förhandlingar skett med representanter för allianserna och tilltänkta driftsbolag. Avtal har tecknats med ny operatör om att överta driften av samtliga sju BingoLive-hallar från och med 1 juli 2009.

– Regeringen förslår i budgetpropositionen (2009/10:1) att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 500 MSEK till den särskilda satsningen Idrottslyftet samt ett bidrag som motsvarar 1/26 del av bolagets överskott 2009 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål.

– En uppföljning av Svenska Spels miljöarbete visar att bolagets koldioxidutsläpp reducerats med 30 procent sedan 2005, framför allt genom effektivare distribution och logistik.